بلاگ

اتصالات در سازه‌های فولادی

اتصالات در سازه‌های فولادی

اسکلت فلزی، مجموعه ای از اعضای فولادی اعم از تیر و ستون های فولادی است که با اتصالات و جزئیات سازه ای فراوان به یکدیگر متصل شده و واحد یکپارچه ای را تشکیل می دهند. هنگامی که هدف ما یکپارچگی اعضا در سازه های فولادی باشد، نقش اساسی اتصالات و جزئیات بیشتر نمایان می شود در اسکلت های فولادی حتی اگر تیرها و ستونها محافظه کارانه طراحی شده باشند، در صورت عدم طراحی و اجرای مناسب اتصالات و جزئیات آن، ساختمان در برابر نیروهای مختلف از قبیل نیروهای قائم و جانبی ایمنی لازم را نخواهد داشت هنگامی که هدف ما یکپارچگی اعضا در سازه های فولادی باشد، نقش اساسی اتصالات و جزئیات بیشتر نمایان می شود هنگامی که هدف ما یکپارچگی اعضا در سازه های فولادی باشد، نقش اساسی اتصالات و جزئیات بیشتر نمایان می شود

29 دی، 1400
2980 72
اتصالات در سازه‌های فولادی

اتصالات در سازه‌های فولادی

29 دی، 1400
2980 72